صنایع مس قائم

راهنما: برای محاسبۀ وزن بر متر لوله‌های مسی، قطر خارجی و ضخامت دلخواه را بر حسب میلیمتر وارد نمایید. در صورت نیاز به دانستن وزن برای هر طول دلخواه، آن را بر حسب میلیمتر وارد نمایید. در نهایت نتایج محاسبات در قسمت‌های وزن بر متر (وزن واحد متر) و مجموع وزن (وزن طول دلخواه) بر اساس واحد گرم به دست خواهد آمد.

×

مس قائم

× آماده پاسخگویی هستیم